BATEN EN LASTEN OVER 2019.  
   
BATEN.  
   
Inzamelingsactie Voor de Ouderen  €    2.215,00
Inzamelingsactie nieuwe duo-fiets  €    7.329,36
Verkopen diversen  €       844,40
Abonnementen  €         30,00
Bijdrage Ouderenfonds  €       325,00
Bijdrage Voor de Ouderen  €    2.000,00
Giften en schenkingen  €       100,00
Vaste donateursbijdragen  €       540,00
Vrijwillige bijdragen  €       275,00
   
TOTAAL BATEN  €  13.658,76
   
LASTEN  
   
Doorstorting naar Voor de Ouderen  €    2.165,00
Administratiekosten Voor de Ouderen  €       110,75
Bestedingen bewoners  €   10.420,01
Bloemen en attenties vrijwilligers  €         16,58
   
TOTAAL LASTEN  €  12.712,34
   
BATEN MIN LASTEN  €       946,42
Financiële baten en lasten (last) -€       117,77
Saldo voor vaststelling bestemming  €       828,65
Toevoeging aan algemene reserve  €       828,65
Resultaat na toevoeging  €         00,00

Toelichting:

BATEN.

Voor de bekostiging van een aantal activiteiten voor onze bewoners (€ 2.200,00) zijn wij een inzamelingsactie gestart en die aangemeld bij Voor de Ouderen. Dit met het doel om de maximale bijdrage van € 2.000,00 van Voor de Ouderen te verkrijgen. Door de verbouwing in De Driemaster zijn er een aantal zaken vrijgekomen. Deze zaken hebben wij mogen verkopen. Een deel van de opbrengst van de verkopen is onderdeel van de inzamelingsactie geweest. Ook hebben wij giften voor de inzamelingsactie ontvangen. Totale opbrengst inzamelingsactie € 2.215,00 inclusief € 50,00 dat door een derde rechtstreeks is gedoneerd. Het streefbedrag van € 2.200,00 is gehaald. Dit heeft geresulteerd in een bijdrage van Voor de Ouderen van € 2.000,00.

Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van De Driemaster hebben wij het plan opgevat de bewoners een nieuwe duo-fiets aan te bieden. Voor het nodige bedrag hebben wij ook een inzamelingsactie opgestart. Opbrengst hiervan € 7.329,36. Hiervan is een nieuwe duo-fiets aangeschaft en aan de bewoners aangeboden.

De opbrengst van de overige verkopen heeft € 844,40 bedragen.

De abonnementen op de bibliotheek hebben € 30,00 opgebracht.

Voor de bekostiging van een voorjaarsbloemetje is een inzamelingsactie gestart bij het Ouderenfonds. Actie geslaagd en heeft dit geresulteerd in een bijdrage van het Ouderenfonds van € 325,00.

Als hiervoor uitgelegd is van Voor de Ouderen een bijdrage ontvangen van € 2.000,00

Na hun overlijden zijn van erfgenamen giften en schenkingen ontvangen. Samen goed voor een bedrag van € 100,00

Onze vaste donateurs hebben € 540,00 gegeven. Aan vrijwillige bijdragen is een bedrag van € 275,00 ontvangen.

LASTEN.

Om voor een bijdrage van Voor de Ouderen in aanmerking te kunnen komen diende het door ons ontvangen inzamelingsbedrag te worden doorgestort naar Voor de Ouderen. Dat is gebeurd. € 2.165,00 is doorgestort. Voor hun administratiekosten heeft Voor de Ouderen een bedrag van € 110,75 berekend.

De activiteiten voor- en ten behoeve van de bewoners en de bestedingen aan hen zijn vermeld in het jaarverslag. Dit heeft in totaal € 10.420,01 gekost.

Voor onze Stichting zetten zich veel vrijwilligers belangeloos in. Bij ziekte en/of jubilea of voor hun inzet worden ze verrast met een bloemetje of een andere attentie. Dit heeft € 16,58 gekost.

De financiële baten en lasten is het bedrag dat we aan spaarrente ontvangen hebben, verminderd met de kosten die we aan de bank hebben moeten betalen. Over 2019 een negatief bedrag van € 117,77.

RESULTAAT.

Er is een positief resultaat over 2019 van € 828,65. Dit bedrag is aan de reserves toegevoegd.

Vastgesteld en goedgekeurd in de bestuursvergadering van 11 juni 2020.