In de bestuursvergadering van 11 juni 2020 heeft de Stichting Vrienden van De Driemaster de balans per 31 december 2019 vastgesteld en goedgekeurd. De balans ziet er als volgt uit.

 

 

31-12-2019

31-12-2018

 

 

 

ACTIVA

 

 

Vlottende activa

 

 

Liquide middelen

€ 18.659,46

€ 17.830,81

 

 

 

TOTAAL ACTIVA

€ 18.659,46

€ 17.830,81

 

 

 

PASSIVA

 

 

Algemene reserve (vermogen)

€ 18.659,46

€ 17.830,81

 

 

 

TOTAAL PASSIVA

€ 18.659,46

€ 17.830,81

 

Toelichting:

Activa.

De vlottende activa bestaan uit de saldi van de betaalrekening (€ 1.107,86), spaarrekening (€ 17.551,60) en kas (€ 00,00).

Passiva.

De passiva bestaat uit het vermogen, zijnde de reserves van € 18.659,46.

Er wordt naar gestreefd om de jaarlijkse inkomsten en uitgaven in evenwicht te laten zijn.