1-1/31-12-2018

 

 

 

BATEN

 

 

 

Verkopen diversen

€ 1.390,00

Donaties

€ 1.145,00

Giften en schenkingen

€      65,00

Vrijwillige bijdragen

€    430,00

Bijdragen externe deelnemers

€    160,00

 

 

 

 

TOTAAL BATEN

€ 3.190,00

 

 

 

 

 LASTEN

 

 

 

Bestedingen bewoners

€ 3.483,06

Bloemen en attenties vrijwilligers

€      15,00

Kosten hosting

€      60,50

 

 

TOTAAL LASTEN

€ 3.558,56

 

 

BATEN MIN LASTEN

€     368,56-

Financiële baten en lasten (last)

€     117,35-

Saldo voor vaststelling bestemming

€     485,91-

Onttrekking algemene reserve

€     485,91-

Resultaat na onttrekking

€        00,00

 
Toelichting:

Baten.


Door de verbouwing in De Driemaster zijn er een aantal zaken vrijgekomen. Deze zaken hebben wij mogen verkopen. De opbrengst daarvan komt ten goede aan onze bewoners. Opbrengst een bedrag van € 1.390,00.

Van ergenamen van bewoners zijn giften en schenkingen ontvangen. Samen goed voor een bedrag van € 65,00.

Onze vaste donateurs hebben totaal € 1.145,00 gegeven. Aan vrijwillige bijdragen is een bedrag van € 430,00 ontvangen.

Aan de boottocht en de barbecue hebben een aantal niet-bewoners deelgenomen. Aan eigen bijdrage hiervoor is een bedrag van € 160,00 ontvangen.

Lasten.


De activiteiten voor- en ten behoeve van de bewoners zijn vermeld in het jaarverslag. Dit heeft in totaal € 3.482,06 gekost.

Voor onze Stichting zetten zich veel vrijwilligers belangeloos in. Bij ziekte en/of jubilea worden ze verrast met een bloemetje of andere attentie. Kosten € 15,00.

De website wordt gehost. Kosten voor een tijdvak van 5 jaar € 60,50.

De financiële baten en lasten is het bedrag dat we aan spaarrente ontvangen hebben, verminderd met de kosten die we aan de bank hebben moeten betalen. Over 2018 een negatief bedrag van € 117,35.


Resultaat.

Er is een negatief resultaat over 2018 van € 485,91. Dit bedrag is aan de reserves onttrokken.

Vastgesteld en goedgekeurd in de bestuursvergadering van 9 april 2019.