In de bestuursvergadering van 9 april 2019 heeft de Stichting Vrienden van De Driemaster de balans per 31 december 2018 vastgesteld en goedgekeurd. De balans ziet er als volgt uit.

 

 

31-12-2018

31-12-2017

 

 

 

ACTIVA

 

 

Vlottende activa

 

 

Liquide middelen

€ 17.830,81

€ 18.316,72

 

 

 

TOTAAL ACTIVA

€ 17.830,81

€ 18.316,72

 

 

 

PASSIVA

 

 

Algemene reserve (vermogen)

€ 17.830,81

€ 18.316,72

 

 

 

TOTAAL PASSIVA

€ 17.830,81

€ 18.316,72

 

Toelichting:

Activa.

De vlottende activa bestaan uit de saldi van de betaalrekening (€ 644,48), spaarrekening (€ 15.900,00) en kas (€ 1.286,33).

Passiva.

De passiva bestaat uit het vermogen, zijnde de reserves van € 17.830,81.

Er wordt naar gestreefd om de jaarlijkse inkomsten en uitgaven in evenwicht te laten zijn.

 

Vastgesteld en goedgekeurd in de bestuursvergadering van 9 april 2019.