31-12-2022

 

 

BATEN

 

 

 

Verkopen diversen

€ 265,00

Vaste donateursbijdragen

€ 405,00

Vrijwillige bijdragen

€ 425,00

Actie electrische rolstoelfiets

€ 9.500,00

 

 

TOTAAL BATEN

€ 10.595,00

 

 

LASTEN

 

 

 

Bestedingen bewoners

€ 4.718,35

Bloemen en attenties vrijwilligers

€ 30,00

Kosten hosting website

€ 100,00

 

 

TOTAAL LASTEN

€ 4.848,35

 

 

BATEN MIN LASTEN

€ 5.746,65

Financiële baten en lasten (last)

-€ 117,65

Nog te betalen schuld conform balans

-€ 9.237,96

Saldo voor vaststelling bestemming

-€ 3.608,96

Onttrekking aan algemene reserve

-€ 3.608,96

Resultaat na toevoeging

€ 00,00


Toelichting:

BATEN.

Wij ontvangen zo nu en dan spullen om te verkopen. De opbrengst van de verkoop van dit alles was € 265,00.

Onze vaste donateurs hebben € 405,00 gegeven. Aan vrijwillige bijdragen is een bedrag van € 425,00 ontvangen.

Van een gulle gever hebben we € 9.500,00 ontvangen voor de aanschaf van een elektrische rolstoelfiets.

LASTEN.

De activiteiten voor- en ten behoeve van de bewoners en de bestedingen aan hen zijn vermeld in het jaarverslag Dit heeft in totaal € 4.718,35 gekost.

Voor onze Stichting zetten zich veel vrijwilligers belangeloos in. Bij ziekte en/of jubilea of voor hun inzet worden ze verrast met een bloemetje of een andere attentie. Dit heeft € 30,00 gekost.

De hosting van onze website heeft € 100,00 gekost.

De financiële baten en lasten is het bedrag dat we aan spaarrente (€ 1,75) ontvangen hebben, verminderd met de kosten (€ 119,40) die we aan de bank hebben moeten betalen. Over 2022 een negatief bedrag van € 117,65.

RESULTAAT.

Uit de balans blijkt dat er op korte termijn een bedrag betaald moet worden van € 9.237,96. Hiermee rekening houdend is er over 2022 een negatief resultaat van € 3.608,96. Dit bedrag is aan de reserves onttrokken.

Vastgesteld en goedgekeurd in de bestuursvergadering van 5 april 2023.