31-12-2021

31-12-2020

 

 

 

 

 

ACTIVA

 

 

 

Vlottende activa

 

 

 

Liquide middelen

€ 17.451,39

€ 18.707,22

 

 

 

 

 

TOTAAL ACTIVA

€ 17.451,39

€ 18.707,22

 

 

 

 

 

PASSIVA

 

 

 

Algemene reserve (vermogen)

€ 17.451,39

€ 18.707,22

 

 

 

 

 

TOTAAL PASSIVA

€ 17.451,39

€ 18.707,22

 

 

Toelichting:

Activa.

De vlottende activa bestaan uit de saldi van de betaalrekening (€ 450.35) spaarrekening (€ 17.000,00) en kas (€ 1,04).

Passiva.

De passiva bestaat uit het vermogen, zijnde de reserves van € 17.451,39.

Er wordt naar gestreefd om de jaarlijkse inkomsten en uitgaven in evenwicht te laten zijn.

 

Vastgesteld en goedgekeurd in de bestuursvergadering van 6 april 2022.