31-12-2021

BATEN

 

Verkopen diversen

€ 201,00

Vaste donateursbijdragen

€ 475,00

Vrijwillige bijdragen

€ 375,00

Bijdrage zwenkbaar voetenplankje

 562,47

 

 

TOTAAL BATEN

€ 1.613.47

 

 

LASTEN

 

Bestedingen bewoners

€ 2.700.18

Bloemen en attenties vrijwilligers

€ 51,48

 

 

TOTAAL LASTEN

€ 2.751,66

 

 

BATEN MIN LASTEN

-€ 1.138,19

Financiële baten en lasten (last)

-€ 117,64

Saldo voor vaststelling bestemming

-€ 1.255,83

Onttrekking aan algemene reserve

-€ 1.255,83

Resultaat na onttrekking

€ 00,00Toelichting:

BATEN.

Vrijwilligers maken dingetje en wij ontvangen zo nu en dan spullen om te verkopen. De opbrengst van de verkoop van dit alles was € 201,00.

Onze vaste donateurs hebben € 475,00 gegeven. Aan vrijwillige bijdragen is een bedrag van € 375,00 ontvangen.

Na een korte actie hebben we van een gulle gever € 562,47 ontvangen voor de aanschaf van een zwenkbaar voetenplankje voor de duo-fiets.

 

LASTEN.

De activiteiten voor- en ten behoeve van de bewoners en de bestedingen aan hen zijn vermeld in het jaarverslag Dit heeft in totaal € 2.700,18 gekost.

Voor onze Stichting zetten zich veel vrijwilligers belangeloos in. Bij ziekte en/of jubilea of voor hun inzet worden ze verrast met een bloemetje of een andere attentie. Dit heeft € 51,48 gekost.

De financiële baten en lasten is het bedrag dat we aan spaarrente ontvangen hebben, verminderd met de kosten die we aan de bank hebben moeten betalen. Over 2021 een negatief bedrag van € 117,64.

 

RESULTAAT.

Er is een negatief resultaat over 2021 van € 1.255,83. Dit bedrag is aan de reserves onttrokken.

 

Vastgesteld en goedgekeurd in de bestuursvergadering van 6 april 2022.