Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:
  • Henk Pranger (voorzitter en penningmeester)
  • Fenny Veldman (secretaris)
  • Ingrid van Dam (lid)
  • Anneke Boelens (lid)
  • Marten Blomberg (lid)

Bestuursleden hebben zitting voor onbepaalde tijd.

Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste 3 leden en ten hoogste uit 5 leden. Het bestuur vergadert minstens twee keer per jaar.

Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk of per e-mail hun mening te uiten.

Het bestuur beslist over de aanvragen na overleg met de leidinggevende(n) van De Driemaster.

De secretaris maakt elk jaar een jaarverslag, waarin de meest belangrijke gebeurtenissen zijn vermeld. In dat verslag zijn ook de uitgeoefende activiteiten vermeld. Vòòr 1 juli moet dit jaarverslag door het bestuur zijn vastgesteld en op de website geplaatst worden.

De penningmeester maakt jaarlijks een balans en staat van baten en lasten op. Vòòr 1 juli moeten deze financiële stukken door het bestuur te zijn vastgesteld en op de website geplaatst worden.