Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:
  • Vacant (voorzitter)
  • Fenny Veldman (secretaris)
  • Henk Pranger (penningmeester)
  • Ingrid van Dam (lid)
  • Anneke Boelens (lid)

Bestuursleden hebben zitting voor onbepaalde tijd.

Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste 3 leden en ten hoogste uit 5 leden. Het bestuur vergadert minstens twee keer per jaar.

Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk of per e-mail hun mening te uiten.

Het bestuur beslist over de aanvragen na overleg met de leidinggevende(n) van De Driemaster.

De secretaris maakt elk jaar een jaarverslag waarin de meest belangrijke gebeurtenissen zijn vermeld. In dat verslag zijn ook de uitgeoefende activiteiten vermeld. Vòòr 1 juli moet dit jaarverslag door het bestuur zijn vastgesteld. Het verslag zal vòòr 1 juli op de website geplaatst worden.